NORMATIVA

A normativa sobre admisión de alumnos en centros docentes sostidos con fondos públicos está regulada polas seguintes disposicións:

Decreto 254/2012 , do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado. (DOG, 26/12/2012)

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado. (DOG 15/03/2013)

Orde pola que se modifica o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de ESO e de bacharelato. (DOG 01/02/2017)

 

NOTA INFORMATIVA:

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridad que poidan corresponderlle. 

"Ya están publicadas las listas provisionales de admitidos. Podéis consultarlas de manera presencial en el tablón de anuncios de la secretaría del colegio o bien a través de la aplicación admision alumnado empleando a Chave365 o el certificado digital da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre."

"Ya están publicadas las listas definitivas de admitidos. Podéis consultarlas de manera presencial en el tablón de anuncios de la secretaría del colegio o bien a través de la aplicación admision alumnado empleando a Chave365 o el certificado digital da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre."