Enlace al Reglamento de Régimen Interno
 

 

 

Normas de convivencia

RESPECTO:

 • Valoramos o respecto e a consideración por todos os que nos rodean como formas excelentes de amosar e compartir o mellor do que somos cada un de nós.
 • É de boa educación saudarnos; non podemos descoidar este aspecto nin outras regras básicas de cortesía
 • Escoitamos con atención a opinión dos demais, evitando calquera burla ou comentario descortés.
 • Coidamos a nosa linguaxe, evitando palabras ou expresións malsoantes e insultos.
 • Respectamos os locais de uso colexial (aulas, salas polivalentes, biblioteca, patios, laboratorios e obradoiros) e coidamos os materiais que están a disposición de todos nós.
 • Deixamos as salas que empregamos ben ordenadas para o grupo seguinte.

 

ASISTENCIA AO COLEXIO:

 • Acudimos ás clases e aos actos organizados no colexio e facémolo con puntualidade. A asistencia é obrigatoria.
 • Procuramos, no que dependa de nós, que as citas médicas non coincidan no horario lectivo.
 • Xustificamos por escrito e de antemán as nosas ausencias ou retrasos previstos. As non previstas xustificámolas cunha chamada a recepción por parte dos nosos pais o mediante escrito á volta á clase. En calquera caso dita xustificación escrita entregámola ao titor.
 • Se faltamos a algunha clase anterior a un exame establecido sen causa xustificada, perdemos o dereito a examinarnos nese día. O profesor/a da materia informaranos en que momento o realizaremos.

 

MOVEMENTOS POLO COLEXIO:

 • Facemos os nosos desprazamentos polo colexio (corredores, escaleiras...) con orde, procurando camiñar con axilidade e falar baixo para non entorpecer o traballo doutros grupos.

 

RECREOS:

 • Durante o recreo non quedamos na clase nin nos corredores e escaleiras (exceptuando aqueles casos que sexan autorizados polo titor ou dirección). Este é un tempo no que precisamos descansar e tomar azos para o resto da mañá.
 • En cumprimento da normativa legal vixente, os alumnos da PRIMARIA e ESO permanecemos no recinto colexial e non saímos a rúa.
 • Estamos atentos a chegar con tempo suficiente á clase á volta do recreo.
 • En cumprimento da normativa legal vixente e para favorecer a nosa saúde e a dos que nos rodean, non podemos fumar en todo o recinto colexial.
 • Empregamos as papeleiras do patio contribuíndo así á limpeza e conservación do noso ambiente. Se temos que acudir á recepción durante o recreo facémolo co permiso do profesor que está no patio nese momento.

 

NA NOSA CLASE:

 • Evitamos o ruído e a desorde nas aulas durante a clase e tamén nos descansos. Así, facilitamos o desenvolvemento do noso traballo cotián e dos demais.
 • Non saímos da aula durante os descansos, non sendo que teñamos que acudir a outra aula para a seguinte clase ou si temos permiso do profesor.
 • Tan pronto como o profesor/a entra na aula dispoñémonos rapidamente para comezar a clase.
 • Non está permitido mascar chicle, nin comer caramelos ou pipas, etc. en todo o recinto escolar.
 • Mantemos a nosa clase limpa e en orde, empregando a papeleira, evitando escribir ou raiar nos pupitres...
 • Asistirase á clase sen “piercings” e con roupa correcta e axeitada ás actividades que se realizan (non se permiten pantalóns curtos, camisetas de sisas, roupa ou calzado de praia…). Debemos presentarnos no colexio debidamente limpos e aseados.
 • Levarase o uniforme indicado ata 4º ESO (incluído). Durante o tempo de implantación do novo uniforme non se poderán intercambiar prendas de ámbolos dous modelos. As prendas de abrigo poden ser de calquera forma ou cor. Lembramos que non están permitidas como prendas de abrigo suadoiros, chalecos, cazadoras vaqueiras ou prendas deportivas. O uso do uniforme supón unha imaxe adecuada e acorde co mesmo.
 • O uso dos teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos non destinados á actividade académica está prohibido na totalidade do recinto escolar. No caso de incumprimento da norma, retirarase o dispositivo durante un período dunha semana e ata un trimestre en caso de reiteración. O dispositivo será entregado polo director aos pais/nais/titores legais do alumno/a.
 • Non está permitido fotografar e/ou gravar imaxes e/ou sons con cámaras ou móbiles durante o horario lectivo.
 • O colexio non se fai responsable dos obxectos de valor, diñeiro e outras pertenzas que os alumnos traian ao centro.

 

O incumprimento destas normas de convivencia será sancionado de acordo co vixente Regulamento de Réxime Interno do Colexio Mariano e co disposto no Real Decreto 732/1995 do 5 de maio (B.O.E. 2-06-95) e na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade edu­cativa.