AVISO LEGAL

 

Agradecemos a túa visita. Queremos que a túa experiencia no sitio sexa o mellor posible.

Para acceder nuestros servicios, declaras que eres mayor de edad y que tienes capacidad legal de obrar de acuerdo a tu ley nacional.

Para acceder os nosos servizos, declaras que es maior de idade e que tes capacidade legal de obrar de acordo á túa lei nacional.
O acceso e a navegación no sitio web, ou o emprego dos servizos do mesmo, implican a aceptación expresa e íntegra destas todas e cada unha das presentes Condicións Xerais, incluídas tanto as Condicións Particulares fixadas para certas promocións como a Política de Privacidade e Cookies, relativa ás finalidades dos tratamentos dos datos que nos facilites. Por favor, recomendámosche que as leas atentamente.

 

1.- Información Legal.

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, os datos identificativos do titular do Portal Web son:

COLEXIO MARIANO - VIGO

Rúa Urzaiz, 122, 36205 Vigo (Pontevedra)

Para calquera dúbida ou consulta, pode poñerse en contacto con nós a través do Telf: 986 27 51 68, e-mail: dpo@edu.anamogas.org

O acceso a supón a aceptación expresa do Usuario ás presentes Condicións Xerais de Uso, que poderán ser modificadas ou substituídas polo titular en calquera momento e sen previo aviso.

 

2.- Condicións Xerais de Uso.

As seguintes Condicións Xerais regulan o uso e acceso ó portal Web, cuxa finalidade é ser porta de entrada a COLEXIO MARIANO - VIGO, ofrecendo ós usuarios información, servizos e contidos vía Web. A través da páxina web, o Usuario ten acceso a información sobre produtos e servizos específicos, ferramentas e aplicacións.

Os datos e informacións sobre produtos ou servizos, prezos e características ou outros datos relevantes ofrecidos a través da páxina web son realizados, proporcionados e actualizados por Provedores e terceiras empresas. COLEXIO MARIANO - VIGO non é, en ningún caso, responsable de dichos datos e informacións nin asume ningunha obrigación sobre os mesmos.

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos, servizos, aplicacións e ferramentas que están accesibles, con suxeición á Lei e ás presentes Condicións Xerais de Uso e , no seu caso ás Condicións Particulares que poidan establecerse para o acceso a determinados servizos e aplicacións, respectando en todo momento ós demais Usuarios da mesma.

En caso de incumprimento total ou parcial polo Usuario das presentes condicións Xerais de Uso, COLEXIO MARIANO - VIGO resérvase o dereito de denegar o acceso a sen necesidade de previo aviso ó Usuario.


3.- Obrigacións Xerais del Usuario.O Usuario, ó aceptar as presentes condicións Xerais de Uso, obrígase expresamente a:

  • Non realizar ningunha acción destinada a prexudicar, bloquear, danar, inutilizar, sobrecargar, de forma temporal ou definitiva, as funcionalidades, ferramentas, contidos e /ou a infraestrutura da páxina web, de maneira que impida a súa normal utilización.
  • Custodiar e manter a confidencialidade das claves de acceso asociadas ó seu nome de Usuario, sendo responsable da utilización de ditas claves de acceso persoais e intransferibles por parte de terceiros.
  • Non introducir nin realizar contidos inxuriosos ou calumniosos, tanto doutros Usuarios como de terceiras empresas alleas ó COLEXIO MARIANO - VIGO.
  • Non empregar calquera dos materiais e informacións contidos neste Sitio Web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, así como ás condicións particulares que, no seu caso, se establezan para determinadas aplicacións e /ou utilidades e que resulten contrarios ós dereitos e intereses do COLEXIO MARIANO - VIGO, os seus usuarios e /ou terceiros.
  • Non ofertar nin distribuír produtos e servizos, nin realizar publicidade ou comunicacións comerciais non solicitadas a outros Usuarios e visitantes de COLEXIO MARIANO - VIGO.

O Usuario responderá de todos os danos e prexuízos de toda natureza que COLEXIO MARIANO - VIGO ou calquera terceiro poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido por virtude destas “Condicións Xerais de Uso” ou da lei en relación co acceso e /ou emprego da páxina.

 

4.- Propiedade Intelectual e Industrial.O sitio web, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas (incluíndo textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, entre outros), así como logotipos, marcas, nomes comerciais ou outros signos distintivos, atópanse protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que COLEXIO MARIANO - VIGO é titular ou ostenta autorización para a súa utilización e comunicación pública dos lexítimos titulares das mesmas.

O Usuario obrígase a usar os contidos de forma dilixente e correcta, de acordo á lei, á moral e á orde pública. COLEXIO MARIANO - VIGO autoriza ó Usuario para visualizar a información que se contén neste sitio web, así como para efectuar reproducións privadas (simple actividade de descarga e almacenamento nos seus sistemas informáticos), sempre e cando os elementos sexan destinados unicamente ó uso persoal. En ningún caso, isto significará unha autorización ou licencia sobre os dereitos de propiedade de COLEXIO MARIANO - VIGO ou dos lexítimos titulares das mesmas.

O Usuario non está autorizado para proceder á distribución, modificación, cesión ou comunicación pública da información contida nesta Web en calquera forma e calquera que sexa a súa finalidade.


5.- Enlaces.As conexións e enlaces a sitios ou páxinas Web de terceiros establecéronse unicamente como unha utilidade para o Usuario. COLEXIO MARIANO - VIGO non é, en ningún caso, responsable das mesmas ou do seu contido.

COLEXIO MARIANO - VIGO non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de enlaces entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra do mesmo ou de calquera outra mención de contidos externos a este sitio. Tales enlaces ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e , en ningún caso, implican o apoio, aprobación, comercialización ou relación algunha entre COLEXIO MARIANO - VIGO e as persoas ou entidades autoras e /ou xestoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Para realizar enlaces coa páxina Web será necesaria a autorización expresa e por escrito dos titulares do portal.


6.- Responsabilidade.COLEXIO MARIANO - VIGO non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas do portal que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control ou alleas á súa vontade, nin daquelas que sexan producidas pola existencia de virus informáticos en Internet.

COLEXIO MARIANO - VIGO non asume responsabilidade algunha por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos por:
(I) Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, retrasos, bloqueos ou desconexións, motivadas por erros nas liñas redes de telecomunicacións ou por calquera outra causa allea ó control de COLEXIO MARIANO - VIGO.
(II) Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outro;
(III) Uso indebido ou inadecuado da páxina web de COLEXIO MARIANO - VIGO
(IV) Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo emprego de versións non actualizadas.

COLEXIO MARIANO - VIGO non é responsable nin en ningún caso responderá fronte ós usuarios e a terceiros sobre actos de calquera terceiro alleo a COLEXIO MARIANO - VIGO que conleve ou poida supoñer a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita ou a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais, de compromisos contractuais de calquera clase, dos dereitos á honra, á intimidade persoal familiar e á imaxe, dos dereitos de propiedade de toda outra natureza pertencentes a un terceiro por razón da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso ós contidos.


7.- Protección de Datos de Carácter Persoal.Toda a política de tratamento de datos persoais atoparala na Política de Privacidade, que forma parte integrante destas Condicións Xerais pero que, por simplicidade, puxemos nun documento aparte: Política de Privacidad.


8.- Lexislación.O presente Aviso Legal, os seus termos e condicións rexeranse e interpretaranse de acordo coa Lexislación Española. O usuario, polo só feito de acceder á páxina web ou obter a condición de usuario rexistrado outorga, de forma irrevogable, o seu consentimento a que os Tribunais competentes por defecto poidan coñecer de calquera acción xudicial derivada de ou relacionada coas presentes condicións, ou co seu uso deste Sitio ou a navegación realizada polo mesmo.

Se algunha cláusula ou apartado das presentes Condicións Xerais, que non sexa de natureza esencial para a existencia do mesmo, é declarada nula ou inaplicable, a validez das restantes cláusulas non se verán afectadas.