PRIVACIDADE – INFORMACIÓN AMPLIADA

 

A Política de Privacidade forma parte das Condicións Xerais que rexen a presente Web.
VERSIÓN: Maio 2018  

 

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

COLEXIO MARIANO - VIGO

 • Enderezo: Rúa Urzaiz, 122, 36205 Vigo (Pontevedra)
 • CIF: R3600075J
 • Tfno: 986 27 51 68
 • Mail: dpo@edu.anamogas.org 

Podes dirixirte de calquera forma para comunicarte con nós.


Reservámonos o dereito a modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en calquera momento. Recomendámosche revisar a mesma, e se te rexistraches e accedes á túa conta ou perfil, informaráseche das modificacións.
 

Incluímos datos persoais de terceiras persoas?

Non, como norma xeral só tratamos os datos que nos facilitan os titulares. Se nos aportas datos de terceiros, deberás con carácter previo, informar e solicitar o seu consentimento a ditas persoas, ou do contrario exímenos de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

 

¿Realizaremos comunicaciones por medios electrónicos?

 • Só se realizarán para xestionar a túa solicitude, se é un dos medios de contacto que nos facilitaches.
 • Se realizamos comunicacións comerciais deberán ser previa e expresamente autorizadas por ti.

Podes estar tranquilo: Adoptamos un nivel óptimo de protección dos Datos Persoais que manexamos, e instalamos todos os medios e medidas técnicas á nosa disposición segundo o estado da tecnoloxía para evitar a perda, mal uso, alteración, aceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais.

 

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

 Os teus datos non se cederán a terceiros, salvo obrigación legal. En concreto comunicaranse á Axencia Estatal da Administración Tributaria e a bancos e entidades financeiras para o cobro do servizo prestado ou produto adquirido. Como ós encargados do tratamento necesarios para a execución do acordo.


En caso de compra ou pago, se elixes algunha aplicación, web, plataforma, tarxeta bancaria, ou algún outro servizo online, os teus datos cederanse a esa plataforma ou se tratarán no seu entorno, sempre coa máxima seguridade.

 

Cando llo ordenemos, terán aceso á nosa web a empresa de desenvolvemento e mantemento web, ou a de hosting. As mesmas terán asinado un contrato de prestación de servizos que lles obriga a manter o mesmo nivel de privacidade ca nós.

 

Calquera transferencia internacional de datos ó empregar aplicacións americanas, estará adherida ó convenio Privacy Shield, que garante que as empresas de software americano compren as políticas de protección de datos europeas en materia de privacidade.
 

Que Dereitos tes?

 • A saber se estamos tratando os teus datos ou non.
 • A acceder ós teus datos persoais.
 • A solicitar a rectificación dos teus datos se son inexactos.
 • A solicitar a supresión dos teus datos se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos o se nos retiras o consentimento outorgado.
 • A solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nalgúns supostos, en cuxo caso só os conservaremos de acordo coa normativa vixente.
 • A portar os teus datos, que che serán facilitados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica. Se o prefires, podémosllos enviar ó novo responsable que nos designes. Só é válido en determinados supostos.
 • A presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ou autoridade de control competente, se cres que non te atendemos correctamente.
 • A revocar o consentimento para calquera tratamento para o que tiveras consentido, en calquera momento.
 • Se modificas algún dato, agradecémosche que nolo comuniques para mantelos actualizados.

 

Queres un formulario para o exercicio de Dereitos?

 • Temos formularios para o exercicio dos teus dereitos, pídenolos por email ou se o prefires, podes empregar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou terceiros.
 • Estes formularios deben ir asinados electronicamente ou ser acompañados de fotocopia do DNI.
 • Se te representa alguén, debes axuntarnos copia de seu DNI, ou que o asine coa súa sinatura electrónica.
 • Os formularios poden ser presentados presencialmente, enviados por carta ou por mail no enderezo do Responsable ó inicio deste texto.

 

Canto tardamos en contestarche ó Exercicio de Dereitos?

Depende do dereito, pero como máximo nun mes dende a túa solicitude, e dous meses se o tema é moi complexo e che notificamos que necesitamos máis tempo.

 

Tratamos cookies?

Se usamos outro tipo de cookies que non sexan as necesarias, poderás consultar a política de cookies neste enlace aquí.

 

Durante canto tempo vamos a manter os teus datos persoais?

 • Os datos persoais serán mantidos mentres sigas vinculado con nós.
 • Unha vez te desvincules, os datos persoais tratados en cada finalidade manteranse durante os prazos legalmente previstos, incluído o prazo no que un xuíz ou tribunal os poida requirir atendendo ó prazo de prescrición de accións xudiciais
 • Os datos tratados manteranse en tanto non expiren os prazos legais aludidos anteriormente, se houbese obrigación legal de mantemento, ou de non existir ese prazo legal, ata que o interesado solicite a súa supresión ou revoque o consentimento outorgado.
 • Manteremos toda a información e comunicacións relativas á túa compra ou á prestación do noso servizo, mentres duren as garantías dos produtos ou servizos, para atender posibles reclamacións.

 

En cada tratamento ou tipoloxía de datos, facilitámosche un período específico, que podes consultar na seguinte táboa:

 

Ficheiro Documento Conservación
Clientes

Facturas
Formularios e cupóns
Contratos

10 anos
15 anos
5 anos
Recursos Humanos

Nóminas, TC1, TC2, etc.
Currículos
Docs de indemnizacións por despido.
Contratos.
Datos de traballadores temporais.

10 anos
Ata o fin do proceso de selección, e 1 ano máis co teu consentimento
4 anos
Márketing

Bases de datos o visitantes de la web.

Mientras dure el tratamiento.
Proveedores Facturas
Contratos
10 anos
5 anos
Control de acceso y
videovigilacia
Lista de visitantes
Vídeos
30 días bloqueo
3 años destrucción
Contabilidade Libros e Documentos contables.
Acordos socios e consellos de administración, estatutos da sociedade, actas, regulamento consello de administración e comisións delegadas.
Estados financeiros, informes de auditoría
Rexistros e documentos relacionados con subvencións
6 anos
Fiscal Levanza da administración da empresa, dereitos e obrigacións relativos ó pago de impostos.
Administración de pagos de dividendos e retencións fiscais.

Información sobre o establecemento de prezo intragrupo
18 anos
8 anos para transaccións intragrupo para os acordos de prezos
Seguridade e Saúde Rexistros Médicos de Traballadores 5 anos
Medioambiente Información substancias químicas ou substancialmente perigosas

Documentos relativos a permisos medioambientais Mentres se leve a cabo a actividade.

Rexistros sobre reciclaxe ou a eliminación de residuos.

Subvencións para operacións de limpeza debe conservar os documentos de dereitos e obrigacións, recibos e pagos.
Informes sobre accidentes
10 anos

3 anos tras el cierre de la actividad 10 años 

3 años

4 anos

5 anos
Seguros Pólizas de seguros 6 anos (regra xeral)
2 anos (danos)
5 anos (persoais)
10 anos (vida)
Compras Rexistro todas as entregadas de bens ou prestación de servizos, adquisicións intracomunitarias, importacións e exportacións a efectos de IVE.  5 anos
Jurídico
Documentos Propiedade Intelectual e Industrial. Contratos e acordos.
Permisos, licencias, certificados
Acordos de confidencialidade e de non competencia
  

5 anos
6 anos dende a data de expiración de permiso, licencia ou certificado. 10 anos (prescrición penal)
Sempre o prazo de duración da obrigación ou da confidencialidade
LOPD

Tratamento de datos persoais, se é diferente do tratamento notificado á AEPD


Datos persoais de empregados almacenados nas redes, ordenadores e equipos de comunicacións empregados por estes, controis de acceso e sistemas de xestión/administración internos

3 anos

5 anos

 

Si eres alguno de los siguientes colectivos, consulta la información desplegable:

Que datos recompilamos a través da Web?

Podemos tratar a túa IP, que sistema operativo ou navegador usas, e mesmo a duración da túa visita, de forma anónima.
Se nos facilitas datos no formulario de contacto, identificaraste para poder contactar contigo, en caso de que sexa necesario.

 • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude, ou tramitar a túa petición.
 • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
 • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
 • Realizar análises e melloras na Web, sobre os nosos produtos e servizos. Mellorar a nosa estratexia comercial.


A aceptación e consentimento do interesado: Naqueles casos onde para realizar unha solicitude sexa necesario cumprimentar un formulario e facer un "click" no botón de enviar, a realización do mesmo implicará necesariamente que foi informado e otorgou expresamente o seu consentimento ó contido da cláusula anexada a dito formulario ou aceptación da política de privacidade.


Todos os nosos formularios contan co símbolo * nos datos obrigatorios. Se non facilitas eses campos, ou non marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información. Normalmente ten a seguinte fórmula: “□ Son maior de 14 e lin e acepto a Política de privacidade.”
 

Que datos recompilamos a través do newsletter?

Na Web, permítese subscribirse ó Newsletter, se nos facilitas un enderezo de correo electrónico, ó que se remitirá a mesma.
Almacenaremos unicamente o teu email na nosa base de datos, e procederemos a enviarche correos periodicamente, ata que solicites a baixa, ou deixemos de enviar correos.

 • Sempre terás a opción de darte de baixa, en calquera comunicación.
 • Xestionar o servizo solicitado.
 • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
 • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
 • Realizar análises e melloras no envío de mailing, para mellorar a nosa estratexia comercial.


A aceptación e consentimento do interesado: Naqueles casos onde te subscribas será necesario aceptar un checkbox e facer clip no botón de enviar. Iso implicará necesariamente que fuches informado e outorgaches expresamente o teu consentimento á recepción do newsletter.
Se non marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información. Normalmente ten a seguinte fórmula: “□ Son maior de 14 e lin e acepto a Política de privacidade.”
 

Que datos utilizamos das redes sociais?

 • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude, ou tramitar a túa petición.
 • Relacionarnos contigo e crear unha comunidade de seguidores.


A aceptación dunha relación contractual no entorno da rede social que corresponda, e conforme ás súas políticas de Privacidade:Durante canto tempo vamos a manter os datos persoais?
Só podemos consultar ou dar de baixa os teus datos de forma restrinxida ó ter un perfil específico. Trataremos tanto tempo como ti nos deixes seguíndonos, sendo amigos ou dándolle a “me gusta”, “seguir” ou botóns similares.


Calquera rectificación dos teus datos ou restrición de información ou de publicacións debes realizala a través da configuración do teu perfil ou usuario na propia rede social.
 

Cualquier rectificación de tus datos o restricción de información o de publicaciones debes realizarla a través de la configuración de tu perfil o usuario en la propia red social.

Que datos utilizamos do teu CV?

 • Organización de procesos de selección para a contratación de empregados.
 • Citarte para entrevistas de traballo e avaliar a túa candidatura.
 • Se nos deches o teu consentimento, poderémosllo ceder a empresas colaboradoras ou afines, co único obxectivo de axudarte a encontrar emprego.
 • Se marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, dásnos o teu consentimento para ceder a túa solicitude de emprego ás entidades que compoñen o grupo de empresas co obxectivo de incluírte nos seus procesos de selección de persoal

Do mesmo xeito , comunicámosche que transcorrido un ano dende a recepción do teu currículo vitae, procederemos á súa destrución segura.

A base legal é o teu consentimento inequívoco, ó enviarnos o teu CV.